Διοικητικό Συμβουλίο

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά τις εκλογές της 9ης Ιανουαρίου, είναι :

Πρόεδρος :

  • Λυπαράκης Εμμανουήλ του Μιχαήλ

Μέλη:

  • Κελαράκης Μιχαήλ του Κωνσταντίνου
  • Λυρώνης Ιωάννης του Νικολάου
  • Μαυραντωνάκης Μιχαήλ του Ελευθερίου
  • Πεχυνάκης Εμμανουήλ του Τριαντάφυλλου

Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου:

  • Στρουμπάκης Αντώνιος του Κων/νου
  • Αραβιάκης Γεώργιος του Αντωνίου
  • Μαυραντωνάκης Γεώργιος του Κων/νου